HUURDERSVERENIGING

DE DEELMACHT

Aa en Hunze

Volkshuisvestingaanbod 2023

In aansluiting op de prestatieafspraken tussen de Gemeente Aa en Hunze, Huurdersvereniging De Deelmacht en Woningstichting De Volmacht van 2022, heeft Woningstichting De Volmacht het onderstaande bod 2023 voor de volkshuisvesting in het kader van de BTIV 2016 geformuleerd. Momenteel wordt gewerkt aan prestatieafspraken die meerjarig zijn en ook aansluiting op de ontwikkelingen in de woningmarkt en de duurzaamheidsopgaven. Onderstaand bod heeft de instemming van Huurdersvereniging De Deelmacht.

Betaalbaarheid

Prestaties De Volmacht 2023

 1. De Volmacht voert, conform afspraken met De Deelmacht, een terughoudend huurprijsbeleid. Dit betekent dat we een jaarlijkse huurprijsverhoging van maximaal inflatie hanteren. Daarnaast passen we bij mutatie ons streefhuurniveau aan naar minimaal 71% van de maximale huur en vervolgens toppen wij de betaalbare woningvoorraad af op € 678,66 (prijspeil 2022).
 2. Binnen de geldende wettelijke kaders past  De Volmacht inkomensafhankelijke huurverhoging toe ter bestrijding van de “goedkope” scheefheid.
 3. De Volmacht past op basis van de evaluatie haar huurprijsbeleid aan en vraagt hiervoor conform de Wet overleg huurders verhuurder advies bij De Deelmacht.
 4. De Volmacht hanteert voor minimaal 85% van haar bezit in de gemeente Aa en Hunze een huurprijs tot de aftoppingsgrens van € 678,66  (prijspeil 2022).

Beschikbaarheid

Prestaties De Volmacht 2023

1.   De Volmacht heeft in 2018 een strategisch voorraad beleid ontwikkeld. Op basis hiervan zijn woningen voor verkoop geselecteerd. Inmiddels bestaat deze lijst uit nog 39 woningen. Deze woningen zijn aan de zittende huurder aangeboden en zullen bij mutatie in de vrije verkoop gaan.

2.   In de ‘Wijk van de toekomst’ te Gieten zijn op basis hiervan concrete sloopplannen voor ca.65 woningen vervolgens vervangende nieuwbouw van  54 woningen.

3.  De Volmacht zorgt voor goede communicatie richting bewoners (en gemeenteraad) ten aanzien van voorgenomen verkoop.

4.  De Volmacht heeft samen met alle Drentse woningcorporaties en huurdersorganisaties in 2020 een gezamenlijk woonruimteverdeling systeem ingevoerd, resultaten zullen worden gemonitord.
5.   De Volmacht onderzoekt bebouwingsmogelijkheden van de locatie Asserstraat te Gieten
en de bouw van levensloopwoningen in Grolloo.

Kwaliteit van de woningvoorraad

Prestaties De Volmacht 2023

 1. De Volmacht onderschrijft de Drentse Expeditie naar energie neutraal in 2040, maar zal streven naar een realistisch ambitie niveau.
 2. Bij een nieuwe verhuur zal het energielabel minimaal C als uitgangspunt gelden.
 3. De Volmacht streeft naar uitfasering van alle E,F en G label woningen voor 2026
 4. De Volmacht draagt er zorg voor dat energiebesparende investeringen in of aan woningen nooit leiden tot woonlastenverhoging.

Huisvesting bijzondere doelgroepen

Prestaties De Volmacht 2023

 1. Vergunninghouders beschouwt De Volmacht als een urgente doelgroep, maar stelt op basis van de ervaring uit het verleden als grens dat maximaal 10% van de mutatiewoningen daarvoor ingezet zullen worden. Voor vergunninghouders heeft De Volmacht de intentie om naar rato van haar aandeel huurwoningen in de gemeente Aa en Hunze deze taakstelling te realiseren (is ca 75%), waarbij begeleiding van deze vergunninghouders een noodzakelijke voorwaarde is.
 2. De Volmacht stelt de gemeente in kennis van het vrijkomen van reeds WMO-aangepaste woningen.
 3. Bewoners van campings worden door ons als reguliere woningzoekenden behandelt en worden niet als urgent beschouwd.

Wonen en zorg

Prestaties De Volmacht 2023

 1. Bijdrage leveren aan de afstemming wonen en zorg onder regie van de gemeente. Dit doet zij  door personele inzet in bestuurlijk en ambtelijk overleg en participatie in sociale wijkteams.
 2. Door middel van het projectplan ‘tWijk van de toekomst” in Gieten, wil De Volmacht vormgeven aan de zoektocht om in bestaande woningen langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Kleine kernen

Prestaties De Volmacht 2023

1.   Behoud positie in de kleine kernen en geen actieve terugtrekstrategie.

Leefbaarheid

Prestaties De Volmacht 2023

 1. Inzet medewerkers en financiële middelen, afhankelijk van aantoonbare behoefte en passend binnen de wet- en regelgeving.
 2. Participeren in netwerk OGGZ en sociale wijkteams, waarbij De Volmacht signalerend optreedt vanuit het perspectief ‘wonen’.
 3. Bemiddelen bij individuele overlastsituaties.
 4. Door persoonlijke begeleiding bij huurachterstanden en de eventuele hulp en aandacht vanuit het sociale wijkteam probeert De Volmacht oplopende huurachterstanden te voorkomen.

Gieten  9 juni 2022